Pravidla soutěže S Gallery

Pravidla soutěže Joya S Gallery, s.r.o.

 

1. POŘADATEL A SPOLUPOŘADATEL SOUTĚŽE

1.1. Pořadatelem soutěže je Joya S Gallery, s.r.o. Zábrdovice, Příkop 838/6 Brno 604 00, Czech Republic. IČO: 05683190 (dále jen „Pořadatel“).

1.2. Instagram není pořadatelem soutěže a není s ní žádným způsobem spojen. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Instagramu. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány Pořadateli, nikoliv Instagramu.

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

2.1. Soutěž probíhá v termínu od 4.12.2018 (09:00 h) do 11.12.2018 (21:00h) na území České republiky.

2.2. Soutěž probíhá na sociální síti Instagram.

3. SOUTĚŽÍCÍ

3.1. Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, jenž splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „Soutěžící“ či „Účastník“ soutěže).

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli, Organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

3.3. Soutěžícím se stane uvedená osoba, jenž je uživatelem profilu na https://www.facebook.com/ a na https://www.instagram.com s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky

3.4. Soutěžícím se stane uvedená osoba, která zveřejní na svém instagramovém profilu soutěžní příspěvek v požadovaném formátu v době trvání soutěže.

3.5. Soutěžící užívající pro účely této soutěže prvků elektronické sociální sítě Instagram musí splňovat veškerá pravidla použití elektronické sociální sítě Instagram uvedená na https://help.instagram.com/581066165581870

3.6. Do soutěže nebude zařazen, případně bude ze soutěže vyloučen Soutěžící, který do soutěže vloží takový příspěvek viz popis níže v článku 4 pravidel, který je a/nebo bude neslučitelný s platnými právními předpisy České republiky či jinými normami, dobrými mravy a/nebo těmito pravidly. Posouzení slučitelnosti zadaného příspěvku s platnými právními předpisy České republiky či jinými normami, dobrými mravy a/nebo těmito pravidly je výhradně věcí Pořadatele nebo Provozovatele, který je oprávněn kteréhokoliv Soutěžícího ze soutěže vyloučit.

4. PRAVIDLA SOUTĚŽE

4.1. Soutěžící vloží na svůj osobní instagramový profil soutěžní příspěvek, kterým se rozumí fotografe, která splňuje následující parametry:

4.1.1. Soutěžní příspěvek je pořízen v prodejně Joya S Gallery, s.r.o., která se nachází v obchodním centru Velký Špalíček, Mečová 2, Brno 602 00.

4.1.2. Do popisku pod svůj soutěžní příspěvek uvede hashtag #sgallerybrno a ve svém soutěžním příspěvku označí instagramový profil @sgallery2.

 

4.2. Soutěžním příspěvkem, který bude zařazen do výběru, se rozumí takový příspěvek na instagramovém proflu uživatele, který splňuje následující náležitosti:

1) Foto umístěné na osobním instagramovém proflu soutěžícího

2) V soutěžním příspěvku bude označen instagramový profil @sgallery2 a v textu uveden hashtag #sgallerybrno.

 

4.3. Soutěžící souhlasí s pravidly soutěže a bere na vědomí zpracování osobních údajů dle bodu 7 vložením příspěvku na svůj osobní instagramový profil, který splňuje náležitosti popsané v článku 4 pravidel

5. VÝHERCI, VÝHRY,

5.1 Hlavní výhrou je jeden náramek Thomas Sabo v hodnotě 2590 Kč.

5.2 Po skončení soutěže vybere se vybere 1 výherce ze všech soutěžících za celou dobu konání soutěže.

5.3 Výherce vybere pořadatel podle pravidel popsaných v odstavci 4.

5.4 Vyhodnocení soutěže proběhne 12.12.2018 a výherci budou kontaktování do 8 dnů od vyhodnocení.

5.5 Soutěžícímu nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru v soutěži. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Soutěžící nemohou požadovat směnit hotovost za výhry v soutěži ani požadovat výměnu výhry za jinou a nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Joya S Gallery, s.r.o.

6. INFORMOVÁNÍ VÝHERCŮ, PŘÍPADNÉ ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ A PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER

6.1. Výherci budou kontaktování Pořadatelem s informací o výhře v soutěži a způsobu předání cen prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu. Předání výhry se uskuteční osobně v prostorách pobočky Joya S Gallery.

6.2.V případě, že z důvodů ležících nikoli na straně Pořadatele soutěže nebude možno kontaktovat soutěžícího a včas ho informovat o této výhře či v případě, že nebo se výherci odmítnou zúčastnit předání výher, anebo pokud si soutěžící výhru nepřevzal, propadá tato výhra bez náhrady ve prospěch Pořadatele. Pro účely předání výhry je Pořadatel oprávněn požádat výherce o sdělení kontaktních údajů. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře výherci ani v případě změny instagramového profilu soutěžícího během doby konání soutěže. Změny těchto údajů jsou soutěžící povinni Pořadateli předem oznámit.

6.3. Výherci budou také zveřejněni na instagramovém a facebookovém profilu Pořadatele.

7. OSOBNÍ ÚDAJE, PRÁVA K UŽITÍ SOUTĚŽNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

7.1. Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s jeho účastí v soutěži bude za účelem vyhodnocení soutěže, informování výherců a distribuci výhry docházet po dobu trvání soutěže a 3 měsíců po jejím skončení ke zpracování osobních údajů v jméno a příjmení, facebookový nebo instagramový profil, telefonní číslo či adresa bydliště nebo adresa pro doručování, které poskytl účastník soutěže v rámci své účasti v soutěži a dále fotografe/video na instagramovém profilu, se kterým se soutěžící účastní soutěže. Toto zpracování je oprávněným zájmem Pořadatele. Proti tomuto zpracování může Soutěžící podat námitku, této námitce Pořadatel automaticky vyhoví a upustí od dalšího zpracování a jeho data budou odstraněna, pro žadatele to ale znamená, že jeho účast v soutěži končí a ztrácí nárok na výhru. Soutěžící má právo na přístupu ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů.

7.2. Účastník je oprávněn použít v rámci soutěžního příspěvku pouze díla, jejichž je autorem, k jejichž užití má řádné oprávnění (licenci), nebo díla volná či díla, na jejichž užití se vztahují tzv. zákonné licence dle § 30 a násl. zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění. Účastník bere na vědomí, že sociální síť Facebook a Instagram blokuje příspěvky, jež porušují nebo mohou porušovat autorská práva k dílům nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví třetích stran. Dílem se pro účely těchto pravidel rozumí dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografií či dílo audiovizuální. Soutěžící rovněž prohlašuje, že fotografie nebyla Soutěžícím pořízena v rozporu s Autorským zákonem, fotografie či audiovizuální dílo žádná práva třetích osob ani jiné zákonné podmínky a dále prohlašuje, že fotografie nebyla Soutěžícím pořízena a není Soutěžícím použita v rozporu s ustanoveními § 84 a násled. Občanského zákoníku.

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

8.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění.

8.2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka soutěže, jehož chování či instagramový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní instagramový účet). Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit Účastníka soutěže, jehož chování či instagramový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Instagram. Instagramový profil Soutěžícího, který užil v této soutěži prvků elektronické sociální sítě Instagram, musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže. V případě, že bude zjištěno, že jeden Soutěžící soutěžil z více různých instagramových profilů, bude on a všechny jeho odpovědi bez možnosti odvolání vyloučeny ze soutěže.

8.3. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost sociální sítě Instagram).

8.4. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

8.5. Pořadatel je oprávněn vyloučit Soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

8.6. Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

8.7. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

8.8. V ostatním se soutěž a vztahy mezi Soutěžícím a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

 

V Brně dne 3.12.2018

Vytvořilo FEO